Netsecurity har ett socialt och miljömässigt ansvar. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle och positivt värdeskapande genom de tjänster och lösningar vi tillhandahåller.

Miljö

Netsecuritys egen verksamhet är i liten utsträckning ett hot mot miljön då företaget inte producerar varor eller tjänster som kan skada miljön.

Vi stöder FN:s Global Compact Principles 7-9 om miljö och miljöansvar (företag måste stödja en försiktighetsstrategi för miljöutmaningar, ta initiativ för att främja ökat miljöansvar och uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik).


Netsecurity är certifiserad som "Miljøfyrtårn".


Retursystem och återvinning

Netsecurity är medlem i olika system och har avtal med flera leverantörer för dem som ansvarar för korrekt avfallshantering.

Insamling och bearbetning av förpackningar. Grön prick är inte ett miljömärke, utan ett kvitto på betald ersättning för ett nationellt insamlings- och återvinningssystem. Ersättning är ett frivilligt alternativ till offentliga skatter. Detta finansierar en sund insamling och återvinning, så att förpackningarna inte hamnar på deponi som avfall. Varje typ av material täcker sina egna kostnader, ideellt. Retursystem för insamling och återvinning av förpackningar godkänt av den norska miljömyndigheten. 

 

Insamling, behandling, återvinning och miljövänlig hantering av EE-avfall. Säkerställer ansvarsfull hantering och återanvändning av elektroniskt avfall.

 


FNs hållbarhetsmål

Netsecurity stödjer FN:s hållbarhetsmål

Mål 8 - Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt
Netsecurity ska vara en inkluderande arbetsplats där de anställda ska ha en trygg och säker arbetsmiljö.

Mål 9 - Innovation och infrastruktur
Netsecurity ska ge ett positivt bidrag till kundernas förmåga att förnya och digitalisera samhället.

Mål 13 - Stoppa klimatförändringarna
Netsecurity kommer att arbeta aktivt för att hjälpa till att stoppa klimatförändringarna.


Etisk handel, antikorruption och likabehandling 

Netsecurity kommer alltid respektera mänskliga rättigheter och etiska riktlinjer och driva verksamheten med vederbörlig omsorg för att undvika att bli inblandad i kränkningar av dessa. Vi har ett särskilt ansvar för vår egen verksamhet, men skyldigheten att respektera dessa gäller även våra relationer med partners, leverantörer, kunder och andra som berörs av företagets verksamhet.

Netsecurity definierar mänskliga rättigheter som de är inskrivna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och arbetarnas rättigheter som anges i Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen.

Värdeskapande i Netsecurity ska ske i enlighet med våra etiska riktlinjer och tillämplig lagstiftning. Som en konsekvens har vi nolltolerans mot korruption. Korruption hindrar ekonomisk utveckling, hämmar konkurrensen och undergräver både rättsstatsprincipen och den demokratiska processen i ett samhälle. Netsecurity stöder Global Compacts nr 10 princip om anti-korruption: "Företag bör motsätta sig alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor"

Netsecurity kommer att bidra till att öka allmänhetens medvetenhet om mänskliga rättigheter och etisk handel i samhället genom att visa sitt engagemang för leverantörer, kunder och andra. Netsecurity ska säkerställa att företaget inte inkräktar på urbefolkningars rätt till självbestämmande, till exempel relaterat till landområden, eller andra naturresurser som de är beroende av.

Om Netsecurity har affärsplaner som kan få konsekvenser för en marginaliserad befolkningsgrupp ska företaget ta upp en dialog med företrädare för befolkningsgruppen för att hitta en lösning som är tillfredsställande för båda parter.

Netsecurity ska främja en kultur präglad av respekt och hänsyn till andra människor. Vi värdesätter öppen, faktabaserad, ärlig och respektfull kommunikation och kommer att eftersträva en arbetsmiljö där medarbetarna känner bakgrunden till att bedriva handel med fokus på mänskliga rättigheter och etisk handel.

Anställning i Netsecurity ska alltid baseras på en frivillig överenskommelse och arbetet ska alltid utföras utan någon form av tvång eller trakasserier, varken fysiskt eller psykiskt.

Det är Netsecuritys uppfattning att mångfald i erfarenhet och perspektiv bland chefer och medarbetare ökar beslutsfattandets kvalitet. Netsecurity ska arbeta systematiskt för att främja mångfald på arbetsplatsen, och för att förebygga diskriminering på grund av kön, religion, ras, nationellt eller etniskt ursprung, kulturell bakgrund, social tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, civilstånd, ålder eller politisk uppfattning. Företaget ska verka för en kultur där personliga olikheter respekteras och uppskattas samt främja lika möjligheter för alla, särskilt när det gäller anställning, lön och tilläggsförmåner, befordran och utbildning.


Stöd till lokalsamhället

Netsecurity stödjer aktivt föreningar och organisationer som bidrar positivt till ett mer hållbart samhälle genom att aktivera och engagera sig för bättre hälsa och mindre ojämlikhet.

                         logoer-2020-frisbeegolf

4uh4w2vQ