Skip to main content

Samhällsengagemang är viktigt för oss

Hållbart samhälle och positivt värdeskapande genom de tjänster och lösningar vi levererar

För oss på Netsecurity är det viktigt hur vi påverkar samhället ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Vi försöker hela tiden hitta nya möjligheter där vi kan bidra med så stor skillnad som möjligt.

Även om vår egen verksamhet i liten utsträckning är ett hot mot miljön då vi inte producerar varor eller tjänster som kan skada miljön, försöker vi på olika sätt bidra till en minskad miljöpåverkan.

Miljö

Miljöfyrtornet är ett norskt certifieringssystem för miljöledning som drivs av Stiftelsen Miljöfyrtårnet. Cirka 7700 norska privata och offentliga organisationer är certifierade.

Att Netsecurity är certifierade innebär att vi ska arbeta med konkreta och lönsamma hållbarhetsåtgärder i enlighet med bland annat FNs hållbarhetsmål. Netsecurity stödjer också FN:s Global Compacts principer 7-9 om miljö och miljöansvar

Miljfyrtarn-norsk-farger

 

Vi återvinner på rätt sätt

Netsecurity är medlem i olika system och har avtal med flera leverantörer som ansvarar för korrekt hantering av vårt avfall. Vi är också noga med att säkerställa en ansvarsfull hantering och återanvändning av elektroniskt avfall.

Vi stödjer FN:s hållbarhetsmål

Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att skapa en hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Den består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Netsecurity stödjer flera av hållbarhetsmålen.

Mål 8 – Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt
Netsecurity ska vara en inkluderande arbetsplats där de anställda ska ha en trygg och säker arbetsmiljö.

Mål 9 – Innovation och infrastruktur
Netsecurity ska bidra positivt till kundernas innovationsförmåga och digitaliseringen av samhället.

Mål 13 – Stoppa klimatförändringarna
Netsecurity ska arbeta aktivt för att hjälpa till att stoppa klimatförändringarna.

image-8

Etisk handel, anti-korruption och likabehandling

Netsecurity ska alltid respektera mänskliga rättigheter och etiska riktlinjer, och bedriva verksamheten med due diligence för att undvika att vara inblandad i kränkningar av dessa.

Vi har ett särskilt ansvar för vår egen verksamhet, men skyldigheten att respektera dessa gäller även våra relationer med partners, leverantörer, kunder och andra som berörs av företagets verksamhet.

Nolltolerans mot korruption

Värdeskapande i Netsecurity måste ske i enlighet med våra etiska riktlinjer och tillämplig lagstiftning. Som en konsekvens har vi nolltolerans mot korruption. Korruption hindrar ekonomisk utveckling, fungerar som en hämmare av konkurrensen och undergräver både rättsstatsprincipen och den demokratiska processen i ett samhälle.

Netsecurity stöder Global Compacts princip nr 10, om antikorruption: "Företag bör motsätta sig alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor".

Vi främjar mångfald

Det är Netsecuritys uppfattning att mångfald i erfarenhet och perspektiv bland chefer och medarbetare ökar beslutsfattandets kvalitet. Netsecurity ska arbeta systematiskt för att främja mångfald på arbetsplatsen, och förebygga diskriminering på grund av kön, religion, ras, nationellt eller etniskt ursprung, kulturell bakgrund, social tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, civilstånd, ålder eller politisk uppfattning.

Bolaget ska verka för en kultur där personliga olikheter respekteras och värderas samt främja lika möjligheter för alla, särskilt när det gäller anställning, lön och tilläggsförmåner, befordran och utbildning.

John-André Bjørkhaug

John-André Bjørkhaug

Subject Matter Expert

+47 934 64 053 | john@netsecurity.no

Har du frågor?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm

 

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand